Ontstaan

De Brinkhof , Uniek in Nederland

In het midden van de zestiger jaren van de vorige eeuw (20e) bleek, dat de groeiende bevolking van Norg een aantal voorzieningen miste.

Foto gemeentehuis Norg 1915 Foto gemeentehuis Norg 1974 Foto de Brinkhof 2008

Het gemeentehuis, in gebruik sinds het midden van de 19e eeuw, de bibliotheek en de gymzaal, zij voldeden niet meer aan de eisen. Er was behoefte aan een peuterspeelzaal, die toen onderdak vond in een oud pand. De jeugd en de ouder wordende mens had behoefte aan een plek om samen te praten en te recreëren.

Het voornaamste was eigenlijk dat het ontbrak aan een goed voorziene dorpshuiszaal. Het oude dorpshuis, nog gebouwd van de stenen van de afgebroken school op de Brink, lag niet centraal genoeg en de openingstijden waren zeer beperkt. Bovendien werd het gerund door vrijwilligers, die niet altijd beschikbaar konden zijn.

Al deze wensen kwamen terecht bij het gemeentebestuur, dat onder leiding van burgemeester O.G. de Boer uiteindelijk tot de conclusie kwam, dat gezamelijk bouwen goedkoper zou zijn dan voor ieder een apart gebouw op te richten.

Er moest een geschikt bouwterrein gevonden worden, dat was niet eenvoudig in Norg waar de natuurlijke omgeving kwetsbaar is.

Aan de raad werd voorgesteld alle voorzieningen onder een dak te brengen, en daar nog een mortuarium aan toe te voegen. De bouw zou begeleid worden door een Commissie van Voorbereiding, met de bevoegdheden ontleend aan artikel 6 van de gemeentewet, waarin is bepaald, dat de gemeente bevoegdheden kan overdragen aan een gemeentelijke commissie, die niet uit raadsleden of ambtenaren behoeft te bestaan.

De raad ging accoord met het voorstel, de commissie werd gevormd, met als dagelijks bestuur de heren A.Rijks (voorzitter), K.H.Niekerk (secretaris) en R.Koopmans (penningmeester) tevens toenmalig hoofd afdeling financien van de gemeente.

Als architect kwam, uit een aantal ontwerpen, dat van architect Cor Kalfsbeek uit Borger als beste uit de bus. Hij ontwierp laagbouw, dat niet overheerste over de omringende bebouwing, en met een uitstraling van oude Drentse gebouwen als boerderijen.

Veel subsidiebronnen werden aangeboord, in die jaren stonden de subsidiekranen wijd open. Voor de dorpshuiszaal bracht de bevolking binnen enige dagen het benodigde bedrag van ruim honderduizend gulden bijeen. Uiteindelijk heeft de Brinkhof  de gemeente slechts ongeveer een half miljoen gulden gekost.

De bouw liep voorspoedig, mede dankzij een relatief zachte winter,en op 30 januari 1974 werd de Brinkhof officieel geopend door toenmalig minister van sociale zaken A. Boersma.

Het bestuur van het gebouw werd in handen gegeven van een bestuurscommissie, weer gestoeld op de bevoegdheden, die het gemeentebestuur mag delegeren. Deze commissie heeft jarenlang goed gefunctioneerd, met de gemeentelijk herindeling in 1998 kwam hieraan een einde, de gemeente Noordenveld bracht de Brinkhof onder het beheer van de gemeentelijke accommodaties.

Bron: dhr.R.A. Talens